کنترل کیفی خارجی مکمل برنامه کنترل کیفی داخلی آزمایشگاه است. یک برنامه کنترل خارجی همانند RIQAS از
نمونههای مجهول (Blind ) به منظور ارزیابی صحت آزمایشگاه استفاده میکند. این نمونه های مجهول توسط آزمایشگاه
همانند نمونه های بیمار اندازه گیری و نتایج به سازمان برنامه ریزی کنترل کیفیت خارجی (RANDOX )برای تجزیه و
تحلیل آماری ارسال می گردد. پس از تکمیل بررسی های آماری، هر شرکت کننده گزارشی دریافت می کند که می تواند
عملکرد خود را با دیگر شرکت کنندگان از نظر روش انجام آزمایش و دستگاه ها مقایسه کند. RIQAS بزرگترین برنامه
کنترل خارجی بین المللی است که دارای بیش از 55 هزار آزمایشگاه شرکت کننده از 39 کشور مختلف دنیا می باشد. این
تعداد شرکت کننده پایگاه بزرگ اطلاعاتی را برای تحلیل های آماری فراهم می کند که صحت نتایج آماری مربوطه را
افزایش می دهد.
مزایا:
پایگاه اطالعاتی جامع شرکت کنندگان
 افزایش تدریجی تعداد مراکز شرکت کننده درگروه های مشابه، اطالعات وسیعی از روشها و دستگاهها را فراهم
می کند.
ارائه گزارش های ساده
 گزارش ساده یک صفحهای برای هر پارامتر که با استفاده از آن میتوان به سرعت عملکرد آزمایشگاه را مورد
ارزیابی قرار داد. گزارش تکمیلی نتایج آزمایشگاهها و دستگاههای مختلف، امکان مقایسه عملکرد تمام سیستم
های آزمایشگاهی و آزمایشگاه های مرتبط را فراهم میکند.گزارش های پایان دوره، خالصه عملکرد دوره فعلی
و دوره های قبلی را مقایسه میکند که امکان بررسی پیشرفت های کیفی در طول دوره را فراهم می کند.
به صرفه بودن
 بازه وسیع آنالیتی برنامههای ریکاس، تعداد برنامههای مورد نیاز هر آزمایشگاه جهت پوشش آزمون های مختلف
را کاهش داده و منجر به صرفهجویی در وقت و هزینه می گردد. امکان ثبت5 دستگاه برای هر برنامه، بدون دریافت هزینه ی اضافه به منظور ارزیابی عملکرد مقایسه ای

فراوانی

  گزارش مداوم و وجود دورهی پاسخ دهی کمتر از 22 ساعت برای اکثر گزارش ها، به شما اجازه می دهد تا
اشکلات سیستم را به سرعت تشخیص داده و اقدامات اصالحی را با بروز کمترین خطا و عدم نیاز به تکرار
مجدد تست ها در آزمایشگاه انجام دهید.
نمونه های با کیفیت بالا
 فاصله بالینی مناسب بین سطوح مختلف نمونه ها، منجر به تشخیص و تفسیر مناسب داده های حاصله و اطمینان
از عملکرد صحیح دستگاهها میشود.
 نمونههای ریکاس، سرم انسانی فاقد مواد نگه دارنده مداخلهگر بوده و باعث می شود گزارش کنترل خارجی
انعکاسی از نتایج نمونههای بیماران باشد.
 مقادیر روش های مرجع در برنامه Chemistry Clinical برای پارامترها و lot های مختلف فراهم شده است.
اعتبار بسیار بالا
 برنامه های RIQAS مورد تائید سازمان های صحه گزاری ملی و بین المللی کشورهای مختلف می باشند
 گواهی صادره برای شرکت کنندگان، شرکت آنها را در یک برنامهی کنترل خارجی معتبر تائید می نماید

دانلود فرم درخواست برنامه ریکاس

اسکرول به بالا