دسته‌بندی نشده

Ammonia Reagent

Key Benefits of the Randox Ammonia reagent

Wide measuring range

The Randox Ammonia reagent can comfortably detect excessive concentration levels in the blood with a measuring range of 16.9 – 1180 µmol/l

Excellent stability

Stable to expiry when stored at +2 to +8°C

Suitable for use on a range of analysers

The Randox Ammonia reagent is suitable to use on a number of third party analysers Including Abbott, Olympus, Cobas and Hitachi. To enquire about an Instrument Specific Application (ISA), please click the Contact Us button below.

Other features of the Ammonia reagent

  • Enzymatic UV method
  • Lyophilised reagents
  • Stable to expiry when stored at +2 to +8°C
  • Measuring range 16.9 – 1180 µmol/lدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *