بروشور محصولات توسعه کیمیای سعادت

بروشور

کد محصولعنوان توضیحلات نامبرتاریخ انقضا دانلود محصولات
CAL2351 Calibration Serum Level 3 کالیبراتور بیوشیمی 1196UE2023-10 مشاهده و دانلود
CAL2351 Calibration Serum Level 3 کالیبراتور بیوشیمی 1156UE2023-05 مشاهده و دانلود
CAL2351 Calibration Serum Level 3 کالیبراتور بیوشیمی 1155UE2023-05 مشاهده و دانلود
CAL2351Calibration Serum Level 3 کالیبراتور بیوشیمی 1202UE2023-02مشاهده و دانلود
AD5000Aldolase Calibrator کالیبراتور آلدولاز 450AD2024-01 مشاهده و دانلود
MA1567Microalbumin Calibrator کالیبراتور میکروآلبومین 2077IT,1062MA-1066MA 2023-05 مشاهده و دانلود
HN1530 Human Assayed Level 2 کنترل بیوشیمی سطح 21502UN2024-06مشاهده و دانلود
HN1530 Human Assayed Level 2 کنترل بیوشیمی سطح 2 1489UN 2024-05 مشاهده و دانلود
HN1530 Human Assayed Level 2 کنترل بیوشیمی سطح 2 1417UN2023-06 مشاهده و دانلود
HN1530 Human Assayed Level 2 کنترل بیوشیمی سطح 2 1416UN2023-06 مشاهده و دانلود
HE1532Human Assayed Level 3 کنترل بیوشیمی سطح 3 1174UE2024-06 مشاهده و دانلود
HE1532 Human Assayed Level 3 کنترل بیوشیمی سطح 3 1173UE 2024-06 مشاهده و دانلود
HE1532Human Assayed Level 3 کنترل بیوشیمی سطح 3 1104UE 2023-07 مشاهده و دانلود
HE1532 Human Assayed Level 3 کنترل بیوشیمی سطح 3 1089UE2023-04 مشاهده و دانلود
HE1532 Human Assayed Level 3 کنترل بیوشیمی سطح 3 1066UE2023-01 مشاهده و دانلود
HE1532 Human Assayed Level 3 کنترل بیوشیمی سطح 3 1032UE 2022-07 مشاهده و دانلود
IA2638 Immunoassay Premium Level 1 کنترل هورمون سطح 1 1976EC2022-12 مشاهده و دانلود
IA2638 Immunoassay Premium Level 1 کنترل هورمون سطح 1 2145EC2022-11 مشاهده و دانلود
IA2639 Immunoassay Premium Level 2 کنترل هورمون سطح 2 1977EC2022-12 مشاهده و دانلود
IA2639Immunoassay Premium Level 2 کنترل هورمون سطح 2 1947EC2022-12مشاهده و دانلود
IA2639 Immunoassay Premium Level 2 کنترل هورمون سطح 2 2091EC2022-11 مشاهده و دانلود
IA2640Immunoassay Premium Level 3 کنترل هورمون سطح 31982EC2023-04مشاهده و دانلود
IA2640 Immunoassay Premium Level 3 کنترل هورمون سطح 3 1979EC2022-12 مشاهده و دانلود
IA3109Immunoassay Premium Plus Level 1 کنترل هورمون& تومور مارکر سطح 12024EC2023-11مشاهده و دانلود
IA3109 Immunoassay Premium Plus Level 1 کنترل هورمون& تومور مارکر سطح 1 1975EC2023-04 مشاهده و دانلود
IA3109Immunoassay Premium Plus Level 1 کنترل هورمون& تومور مارکر سطح 1 1936EC 2022-12 مشاهده و دانلود
IA3110 Immunoassay Premium Plus Level 2 کنترل هورمون& تومور مارکر سطح 2 2124EC2024-10 مشاهده و دانلود
IA3110 Immunoassay Premium Plus Level 2 کنترل هورمون& تومور مارکر سطح 2 2026EC2023-11 مشاهده و دانلود
IA3110 Immunoassay Premium Plus Level 2 کنترل هورمون& تومور مارکر سطح 2 1939EC2022-12 مشاهده و دانلود
IA3111 Immunoassay Premium Plus Level 3 کنترل هورمون& تومور مارکر سطح 3 1942EC2022-12 مشاهده و دانلود
IA3111 Immunoassay Premium Plus Level 3 کنترل هورمون& تومور مارکر سطح 32028EC2023-11مشاهده و دانلود
IAS3113 Immunoassay Speciality Level 1 کنترل اسپشیالیتی سطح 1 2064EC 2023-03 مشاهده و دانلود
IAS3113 Immunoassay Speciality Level 1 کنترل اسپشیالیتی سطح 1 1987EC 2022-06 مشاهده و دانلود
IAS3114 Immunoassay Speciality Level 2 کنترل اسپشیالیتی سطح 2 2065EC 2023-03 مشاهده و دانلود
IAS3114 Immunoassay Speciality Level 2 کنترل اسپشیالیتی سطح 2 1988EC 2022-06 مشاهده و دانلود
IAS3114 Immunoassay Speciality Level 2 کنترل اسپشیالیتی سطح 2 1970EC2022-01 مشاهده و دانلود
IAS3115 Immunoassay Speciality Level 3 کنترل اسپشیالیتی سطح 32069EC2023-08مشاهده و دانلود
IAS3115 Immunoassay Speciality Level 3 کنترل اسپشیالیتی سطح 3 1989EC 2022-06 مشاهده و دانلود
MSS5024 Maternal Control Level 1 کنترل غربالگری سطح 1 8152MS2024-11 مشاهده و دانلود
MSS5024 Maternal Control Level 1 کنترل غربالگری سطح 1 7942MS2023-10 مشاهده و دانلود
MSS5024 Maternal Control Level 1 کنترل غربالگری سطح 1 7794MS2023-05 مشاهده و دانلود
MSS5025 Maternal Control Level 2 کنترل غربالگری سطح 27944MS2023-10مشاهده و دانلود
MSS5025 Maternal Control Level 2 کنترل غربالگری سطح 2 7796MS 2023-05 مشاهده و دانلود
MSS5025 Maternal Control Level 2 کنترل غربالگری سطح 2 7701MS 2023-01 مشاهده و دانلود
MSS5026Maternal Control Level 3 کنترل غربالگری سطح 37946MS2023-10مشاهده و دانلود
MSS5026 Maternal Control Level 3 کنترل غربالگری سطح 3 7798MS 2023-05 مشاهده و دانلود
MSS5026 Maternal Control Level 3 کنترل غربالگری سطح 3 7703MS 2023-01 مشاهده و دانلود
AD5001Aldolase Control Level 2 کنترل آلدولاز سطح 2 451AD2024-01 مشاهده و دانلود
AD5002 Aldolase Control Level 3 کنترل آلدولاز سطح 3 452AD 2024-01 مشاهده و دانلود
HD1668 Drug Control Level 2 کنترل دارویی سطح 2 821DC2023-01 مشاهده و دانلود
HD1669Drug Control Level 3 کنترل دارویی سطح 3 822DC 2023-01 مشاهده و دانلود
UC5074Liquid Urine Control Level 2 کنترل یورین مایع سطح 21160UC2023-04مشاهده و دانلود
UC5074Liquid Urine Control Level 2 کنترل یورین مایع سطح 2 1141UC 2022-07 مشاهده و دانلود
UC5074 Liquid Urine Control Level 2 کنترل یورین مایع سطح 2 1162UC2022-07 مشاهده و دانلود
UC5075Liquid Urine Control Level 3کنترل یورین مایع سطح 31161UC2023-04مشاهده و دانلود
AU2353Assayed Urine Control Level 3 کنترل یورین لیوفیلیز سطح 3 1018UC 2022-10 مشاهده و دانلود
AD 5000ALDOLASE CALIBRATION SERUM (ALS CAL)کالیبراتورآلدولاز467AD2025-02مشاهده و دانلود
IA2638IMMUNOASSAY PREMIUM - LEVEL 1 (IA PREMIUM 1)کنترل هورمون2029EC2023-11مشاهده و دانلود
IA3109IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 1 (IA PREMIUM PLUS1)کنترل هورمون پلاس2105EC2024-12مشاهده و دانلود
MSS5024MATERNAL CONTROL - LEVEL 1 (MATERNAL CONTROL 1)کنترل مترنال8152MS2024-11مشاهده و دانلود
AD 5001ALDOLASE LEVEL 2 CONTROL (ALS CONTROL 2)کنترل آلدولاز468AD2025-02مشاهده و دانلود
HN1530HUMAN ASSAYED MULTI-SERA - LEVEL 2 (HUM ASY CONTROL 2) کنترل بیوشیمی1561UN2025-11مشاهده و دانلود
HN1530HUMAN ASSAYED MULTI-SERA - LEVEL 2 (HUM ASY CONTROL 2) گنترل بیوشیمی1584UN2025-11مشاهده و دانلود
IA3110IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 2 (IA PREMIUM PLUS 2) کنترل هورمون پلاس2107EC2024-12مشاهده و دانلود
IA2639MMUNOASSAY PREMIUM - LEVEL 2 (IA PREMIUM 2)کنترل هورمون2112EC2024-12مشاهده و دانلود
MSS5025MATERNAL CONTROL - LEVEL 2 (MATERNAL CONTROL 2)کنترل غربالگری سطح28153MS2024-11مشاهده و دانلود
AD 5002ALDOLASE LEVEL 3 CONTROL (ALS CONTROL 3)کنترل آلدولاز سطح 3469AD2025-02مشاهده و دانلود
HE1532HUMAN ASSAYED MULTI-SERA - LEVEL 3 (HUM ASY CONTROL 3)کنترل بیوشیمی سطح 31212UE2025-08مشاهده و دانلود
HE1532HUMAN ASSAYED MULTI-SERA - LEVEL 3 (HUM ASY CONTROL 3)کنترل بیوشیمی سطح 31228UE2025-11مشاهده و دانلود
HE1532HUMAN ASSAYED MULTI-SERA - LEVEL 3 (HUM ASY CONTROL 3) کنترل بیوشیمی سطح 31247UE2026-01مشاهده و دانلود
IA2640IMMUNOASSAY PREMIUM - LEVEL 3 (IA PREMIUM 3) کنترل هورمون سطح 32113EC2024-12مشاهده و دانلود
IA3111IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS- LEVEL 3 (IA PREMIUM PLUS3)کنترل هورمون سطح 32147EC2024-10مشاهده و دانلود
IAS3115IMMUNOASSAY SPECIALITY I - LEVEL 3 (IA SPECIALITY I LEV 3)کنترل اسپشیالیتی سطح 32195EC2024-05مشاهده و دانلود
MSS5026MATERNAL CONTROL - LEVEL 3 (MATERNAL CONTROL 3) کنترل غربالگری سطح 38154MS2024-11مشاهده و دانلود
HN1530HUMAN ASSAYED MULTI-SERA - LEVEL 2 (HUM ASY CONTROL 2)کنترل بیوشیمی 1550UN2025-03مشاهده و دانلود
اسکرول به بالا