بروشور محصولات توسعه کیمیا سعادت

کد محصولعنوانتوضیحلات نامبرتاریخ انقضادانلود محصولات
CAL2351Calibration Serum Level 3کالیبراتور بیوشیمی1156UE2023-05مشاهده و دانلود
CAL2351Calibration Serum Level 3کالیبراتور بیوشیمی1155UE2023-05مشاهده و دانلود
CAL2351Calibration Serum Level 3کالیبراتور بیوشیمی1202UE2023-02مشاهده و دانلود
AD5000Aldolase Calibratorکالیبراتور آلدولاز450AD2024-01مشاهده و دانلود
MA1567Microalbumin Calibratorکالیبراتور میکروآلبومین2077IT,1062MA-1066MA2023-05مشاهده و دانلود
HN1530Human Assayed Level 2کنترل بیوشیمی سطح 21502UN2024-06مشاهده و دانلود
HN1530Human Assayed Level 2کنترل بیوشیمی سطح 21489UN2024-05مشاهده و دانلود
HN1530Human Assayed Level 2کنترل بیوشیمی سطح 21417UN2023-06مشاهده و دانلود
HN1530Human Assayed Level 2کنترل بیوشیمی سطح 21416UN2023-06مشاهده و دانلود
HE1532Human Assayed Level 3کنترل بیوشیمی سطح 31174UE2024-06مشاهده و دانلود
HE1532Human Assayed Level 3کنترل بیوشیمی سطح 31173UE2024-06مشاهده و دانلود
HE1532Human Assayed Level 3کنترل بیوشیمی سطح 31104UE2023-07مشاهده و دانلود
HE1532Human Assayed Level 3کنترل بیوشیمی سطح 31089UE2023-04مشاهده و دانلود
HE1532Human Assayed Level 3کنترل بیوشیمی سطح 31066UE2023-01مشاهده و دانلود
HE1532Human Assayed Level 3کنترل بیوشیمی سطح 31032UE2022-07مشاهده و دانلود
IA2638Immunoassay Premium Level 1کنترل هورمون سطح 11976EC2022-12مشاهده و دانلود
IA2639Immunoassay Premium Level 2کنترل هورمون سطح 21977EC2022-12مشاهده و دانلود
IA2639Immunoassay Premium Level 2کنترل هورمون سطح 21947EC2022-12مشاهده و دانلود
IA2639Immunoassay Premium Level 2کنترل هورمون سطح 22091EC2022-11مشاهده و دانلود
IA2640Immunoassay Premium Level 3کنترل هورمون سطح 31982EC2023-04مشاهده و دانلود
IA2640Immunoassay Premium Level 3کنترل هورمون سطح 31979EC2022-12مشاهده و دانلود
IA3109Immunoassay Premium Plus Level 1کنترل هورمون& تومور مارکر سطح 12024EC2023-11مشاهده و دانلود
IA3109Immunoassay Premium Plus Level 1کنترل هورمون& تومور مارکر سطح 11975EC2023-04مشاهده و دانلود
IA3109Immunoassay Premium Plus Level 1کنترل هورمون& تومور مارکر سطح 11936EC2022-12مشاهده و دانلود
IA3110Immunoassay Premium Plus Level 2کنترل هورمون& تومور مارکر سطح 22026EC2023-11مشاهده و دانلود
IA3110Immunoassay Premium Plus Level 2کنترل هورمون& تومور مارکر سطح 21939EC2022-12مشاهده و دانلود
IA3111Immunoassay Premium Plus Level 3کنترل هورمون& تومور مارکر سطح 31942EC2022-12مشاهده و دانلود
IA3111Immunoassay Premium Plus Level 3کنترل هورمون& تومور مارکر سطح 32028EC2023-11مشاهده و دانلود
IAS3113Immunoassay Speciality Level 1کنترل اسپشیالیتی سطح 11987EC2022-06مشاهده و دانلود
IAS3114Immunoassay Speciality Level 2کنترل اسپشیالیتی سطح 21988EC2022-06مشاهده و دانلود
IAS3114Immunoassay Speciality Level 2کنترل اسپشیالیتی سطح 21970EC2022-01مشاهده و دانلود
IAS3115Immunoassay Speciality Level 3کنترل اسپشیالیتی سطح 32069EC2023-08مشاهده و دانلود
IAS3115Immunoassay Speciality Level 3کنترل اسپشیالیتی سطح 31989EC2022-06مشاهده و دانلود
MSS5024Maternal Control Level 1کنترل غربالگری سطح 17942MS2023-10مشاهده و دانلود
MSS5024Maternal Control Level 1کنترل غربالگری سطح 17794MS2023-05مشاهده و دانلود
MSS5025Maternal Control Level 2کنترل غربالگری سطح 27944MS2023-10مشاهده و دانلود
MSS5025Maternal Control Level 2کنترل غربالگری سطح 27796MS2023-05مشاهده و دانلود
MSS5025Maternal Control Level 2کنترل غربالگری سطح 27701MS2023-01مشاهده و دانلود
MSS5026Maternal Control Level 3کنترل غربالگری سطح 37946MS2023-10مشاهده و دانلود
MSS5026Maternal Control Level 3کنترل غربالگری سطح 37798MS2023-05مشاهده و دانلود
MSS5026Maternal Control Level 3کنترل غربالگری سطح 37703MS2023-01مشاهده و دانلود
AD5001Aldolase Control Level 2کنترل آلدولاز سطح 2451AD2024-01مشاهده و دانلود
AD5002Aldolase Control Level 3کنترل آلدولاز سطح 3452AD2024-01مشاهده و دانلود
HD1668Drug Control Level 2کنترل دارویی سطح 2821DC2023-01مشاهده و دانلود
HD1669Drug Control Level 3کنترل دارویی سطح 3822DC2023-01مشاهده و دانلود
UC5074Liquid Urine Control Level 2کنترل یورین مایع سطح 21160UC2023-04مشاهده و دانلود
UC5074Liquid Urine Control Level 2کنترل یورین مایع سطح 21141UC2022-07مشاهده و دانلود
UC5074Liquid Urine Control Level 2کنترل یورین مایع سطح 21162UC2022-07مشاهده و دانلود
UC5075Liquid Urine Control Level 3کنترل یورین مایع سطح 31161UC2023-04مشاهده و دانلود
AU2353Assayed Urine Control Level 3کنترل یورین لیوفیلیز سطح 31018UC2022-10مشاهده و دانلود