کنترل های آمونیاک/اتانول (Ammonia Ethanol Control)

کنترل آمونیاک/اتانول رندکس به نحوی طراحی شده است که بتوان توسط آن دقت و صحت را در دستگاه های مختلف مورد بررسی قرار داد. این کنترل به علت مایع بودن به راحتی قابل استفاده بوده و تا 30 روز در دمای 8-2 درجه پایدار می باشد. به صورت مایع آماده برای مصرف مواد محلول در …

کنترل های آمونیاک/اتانول (Ammonia Ethanol Control) ادامه مطلب »