کیت

Brand

نام محصول

مشاهده محصول

Randox
GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE

کنترل

بیوشیمی

کد محصولعنوانتوضیحلات نامبرتاریخ انقضادانلود محصولات
HN1530General Biochemistry Control Level 2کنترل بیوشیمی سطح 21561UN11/28/2025مشاهده و دانلود
HN1530General Biochemistry Control Level 2کنترل بیوشیمی سطح 21584UN11/28/2025مشاهده و دانلود
HN1530General Biochemistry Control Level 2کنترل بیوشیمی سطح 21593UN01/28/2026مشاهده و دانلود
HN1530General Biochemistry Control Level 2کنترل بیوشیمی سطح 21665UN07/28/2027مشاهده و دانلود
HE1532General Biochemistry Control Level 3کنترل بیوشیمی سطح 31212UE08/28/2025مشاهده و دانلود
HE1532General Biochemistry Control Level 3کنترل بیوشیمی سطح 31224UE04/28/2025مشاهده و دانلود
HE1532General Biochemistry Control Level 3کنترل بیوشیمی سطح 31247UE01/28/2026مشاهده و دانلود
HE1532General Biochemistry Control Level 3کنترل بیوشیمی سطح 31296UE02/28/2027مشاهده و دانلود
HE1532General Biochemistry Control Level 3کنترل بیوشیمی سطح 31318UE03/28/2027مشاهده و دانلود

هورمون (PREMIUM)

کد محصولعنوانتوضیحلات نامبرتاریخ انقضادانلود محصولات
IA2639IMMUNOASSAY PREMIUM - LEVEL 2هورمون پرمیوم 22112EC12/28/2024مشاهده و دانلود
IA2640IMMUNOASSAY PREMIUM - LEVEL 3هورمون پرمیوم 32113EC12/28/2024مشاهده و دانلود

هورمون (PREMIUM PLUS)

کد محصولعنوانتوضیحلات نامبرتاریخ انقضادانلود محصولات
IA3109IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 1هورمون پرمیوم پلاس 12105EC12/28/2024مشاهده و دانلود
IA3109IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 1هورمون پرمیوم پلاس 12229EC12/28/2025مشاهده و دانلود
IA3110IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 2هورمون پرمیوم پلاس 22107EC12/28/2024مشاهده و دانلود
IA3110IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 2هورمون پرمیوم پلاس 22124EC10/28/2024مشاهده و دانلود
IA3110IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 2هورمون پرمیوم پلاس 22286EC11/28/2025مشاهده و دانلود
IA3110IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 2هورمون پرمیوم پلاس 22180EC06/28/2025مشاهده و دانلود
IA3111IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 3هورمون پرمیوم پلاس 32147EC10/28/2024مشاهده و دانلود
IA3111IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 3هورمون پرمیوم پلاس 32181EC06/28/2025مشاهده و دانلود

هورمون (SPECIALITY)

کد محصولعنوانتوضیحلات نامبرتاریخ انقضادانلود محصولات
IAS3113IMMUNOASSAY SPECIALITY I - LEVEL 1هورمون اسپشیالیتی 12193EC05/28/2024مشاهده و دانلود
IAS3114IMMUNOASSAY SPECIALITY I - LEVEL 2هورمون اسپشیالیتی 22219EC11/28/2024مشاهده و دانلود
IAS3115IMMUNOASSAY SPECIALITY I - LEVEL 3هورمون اسپشیالیتی 32195EC05/28/2024مشاهده و دانلود

مترنال

کد محصولعنوانتوضیحلات نامبرتاریخ انقضادانلود محصولات
MSS5024MATERNAL CONTROL - LEVEL 1مترنال 18152MS11/28/2024مشاهده و دانلود
MSS5025MATERNAL CONTROL - LEVEL 2مترنال 28153MS11/28/2024مشاهده و دانلود
MSS5025MATERNAL CONTROL - LEVEL 2مترنال 28374MS10/28/2025مشاهده و دانلود
MSS5026MATERNAL CONTROL - LEVEL 3مترنال 38154MS11/28/2024مشاهده و دانلود
MSS5026MATERNAL CONTROL - LEVEL 3مترنال 38248MS05/28/2025مشاهده و دانلود
MSS5026MATERNAL CONTROL - LEVEL 3مترنال 38377MS10/28/2025مشاهده و دانلود

آلدولاز

کد محصولعنوانتوضیحلات نامبرتاریخ انقضادانلود محصولات
AD 5001ALDOLASE LEVEL 2 CONTROLکنترل آلدولاز سطح 2451AD01/28/2024مشاهده و دانلود
AD 5001ALDOLASE LEVEL 2 CONTROLکنترل آلدولاز سطح 2461AD07/28/2024مشاهده و دانلود
AD 5001ALDOLASE LEVEL 2 CONTROLکنترل آلدولاز سطح 2468AD02/28/2025مشاهده و دانلود
AD 5001ALDOLASE LEVEL 2 CONTROLکنترل آلدولاز سطح 2478AD09/28/2025مشاهده و دانلود
AD 5002ALDOLASE LEVEL 3 CONTROLکنترل آلدولاز سطح 3452AD01/28/2024مشاهده و دانلود
AD 5002ALDOLASE LEVEL 3 CONTROLکنترل آلدولاز سطح 3469AD02/28/2025مشاهده و دانلود
AD 5002ALDOLASE LEVEL 3 CONTROLکنترل آلدولاز سطح 3479AD09/28/2025مشاهده و دانلود

کنترل ادرار

کد محصولعنوانتوضیحلات نامبرتاریخ انقضادانلود محصولات
UC5074LIQUID URINE CONTROL LEVEL 2کنترل ادرار سطح 21297UC07/28/2025مشاهده و دانلود
UC5075LIQUID URINE CONTROL LEVEL 3کنترل ادرار سطح 31242UC06/28/2025مشاهده و دانلود

کالیبراتور

آلدولاز

کد محصولعنوانتوضیحلات نامبرتاریخ انقضادانلود محصولات
AD 5000ALDOLASE CALIBRATION SERUMکالیبراتور آلدولاز434AD01/28/2022مشاهده و دانلود
AD 5000ALDOLASE CALIBRATION SERUMکالیبراتور آلدولاز450AD01/28/2024مشاهده و دانلود
AD 5000ALDOLASE CALIBRATION SERUMکالیبراتور آلدولاز467AD02/28/2025مشاهده و دانلود
AD 5000ALDOLASE CALIBRATION SERUMکالیبراتور آلدولاز477AD09/28/2025مشاهده و دانلود

بیوشیمی

کد محصولعنوانتوضیحلات نامبرتاریخ انقضادانلود محصولات
CAL2351CALIBRATION SERUM LEVEL 3 (CAL 3)کالیبراتور بیوشیمی1249UE07/28/2024مشاهده و دانلود
CAL2351CALIBRATION SERUM LEVEL 3 (CAL 3)کالیبراتور بیوشیمی1268UE07/28/2024مشاهده و دانلود
پیمایش به بالا